תנאי שימוש

My Code – תנאי שימוש באתר האינטרנט

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט שלנו, המסופק על ידי Winmore, Inc.‎.  אנא, קרא תנאי שימוש אלה בתשומת לב קודם לשימוש באתר זה.  כאשר אתה ניגש לאתר זה בדרך כלשהי (אוטומטית או באופן אחר) הנך מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, למדיניות הפרטיות שלנו (mycodeapp.com/privacypolicy) ולכל תנאי או תניה נוספים המאוזכרים להלן או שעשויים לחול באופן אחר על אזורים מסוימים של אתר זה.  יישומים שאתה מוריד מאתר האינטרנט שלנו כפופים לתנאים ולתניות נוספים המוצגים בפניך כאשר אתה מוריד אותם.  בנוסף, כאשר אתה מחליט להירשם לתחרות או להגרלה, אנו מציגים בפניך את התנאים והתניות של התחרות או ההגרלה.  תנאים ותניות אלה הנם בנוסף על אלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.

הנך מציג מצג על פיו אתה יכול משפטית להסכים לתנאי שימוש אלה, ומאשר כי הנך בגיל המאפשר לך משפטית לכרות חוזה מחייב או שקבלת הסכמת הורה או אפוטרופוס לעשות כן.  אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

אנו שומרים לעצמנו זכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת.  שינויים אלה יהיו תקפים עם פרסומם.  כאשר אתה ממשיך להשתמש באתר זה לאחר פרסום שינוי כלשהו על ידינו, הנך מסכים לתנאי השימוש כפי ששונו.

אנו גם שומרים לעצמנו זכות למנוע גישה לאתר זה, או למאפיין כלשהו של אתר זה, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרת תנאי שימוש אלה.

חשבונך

על מנת ליהנות מחלק מהמאפיינים באתר שלנו, אתה עשוי להידרש ליצור חשבון.  הנך מסכים למסור מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא אודותיך כפי שדורש טופס רישום החשבון של האתר, ואתה אחראי לדאוג לעדכון המידע שלך (לרבות מידע ליצירת קשר, כך שנוכל ליצור איתך קשר באופן אמין).  המידע שאתה מספק לצורך הרישום, הפרופיל והחשבון שלך חייב לתאר אותך (אינך יכול להתחזות לאדם אחר או לישות אחרת), ואינך רשאי למכור את המידע של החשבון שלך, לחלוק אותו עם אחרים או להעבירו באופן אחר.

הנך אחראי על כל פעילות שמתרחשת כאשר מתבצעת גישה לאתר זה באמצעות החשבון שלך, בין אם אושרה על ידיך ובין אם לא.  לפיכך, אם אתה יוצר חשבון, וודא כי הנך שומר על סודיות סיסמת הכניסה שלך.  אם אתה סבור שנעשה שימוש בסיסמא או בחשבון שלך על ידי אדם בלתי מורשה, הודע לנו על כך על ידי משלוח דוא"ל ל-support@mycodeapp.com והחלף מיידית את הסיסמא שלך.  איננו חבים בגין אובדן או נזק כלשהם הנובעים מכך שלא שמרת על הסיסמא שלך או על המידע של החשבון שלך.

כללי התנהגות

להלן מספר כללי התנהגות על פיהם הנך נדרש לנהוג בעשותך שימוש באתר אינטרנט זה:

 • אל "תקצור" (או תאסוף) מידע מהאתר תוך שימוש בכלי תוכנה אוטומטי או באופן ידני על בסיס המוני (אלא אם נתנו לך היתר נפרד בכתב לעשות כן).  האמור לעיל כולל, לדוגמא, מידע על משתמשים אחרים באתר ומידע על הצעות, מוצרים, שירותים ומבצעי קידום מכירות המופיעים באתר.
 • אל תשתמש באמצעים אוטומטיים לצורך גישה לאתר, או לצורך קבלת גישה בלתי מורשית לאתר או לחשבון או למערכת מחשב הקשורים לאתר.
 • אל תקבל, ואל תנסה לקבל, גישה לאזורים של האתר או של המערכות שלנו שאינם מיועדים לגישה על ידיך.
 • אל "תציף" את האתר בבקשות ואל תעמיס עליו עומס יתר באופן אחר, אל תפריע לאתר או למערכות שלו, ואל תפגע בהם.
 • אל תעקוף את האתר או המערכות שלו ואל תבצע הנדסה מהופכת שלהם.
 • אל תגביל משתמש או משתמשים אחרים ואל תמנע מהם שימוש והנאה מאתר זה.
 • אם תפרסם משהו באתר זה, כגון הערות או תוכן אחר, אל תפרסם:
  • דברים אשר מפרים זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו (כגון, זכויות יוצרים),
  • דברי השמצה (דהיינו, דבר שלילי ושקרי על אדם אחר או על ישות אחרת),
  • דברים אשר מגלים מידע סודי או פרטי או סוד מסחרי של אדם אחר או של ישות אחרת,
  • דברי רמייה, דברים בלתי חוקיים, מאיימים, מטרידים, מנצלים לרעה, מגונים או מפלים,
  • דברים אשר מעודדים התנהגות פלילית,
  • דברים אשר מפרסמים או מעודדים עסקים ביחס למוצרים או לשירותים שאינם אלה שמוצעים ומקודמים באתר זה, או
  • דברים המכילים וירוס, זדונה (malware), רוגלה (spyware) או תכנים או קודים מזיקים אחרים.

כאשר אתה עושה שימוש באתר זה, עליך גם לקיים את כל ההתחייבויות החוזיות והדינים שחלים.

בעלות על תכנים של האתר וחומרים המוגשים אליו

אנו או בעלי הרישיון או השותפים שלנו מחזיקים בבעלות בזכויות הקניין הרוחני על התוכן והחומרים המוצגים באתר אינטרנט זה.  הנך רשאי להשתמש באתר זה (לרבות בתכנים ובחומרים כאמור) לשימושך האישי הבלתי מסחרי, אולם אינך רשאי להשתמש בו למטרות מסחריות.

אם תגיש לאתר זה, או תפרסם בו, חומרים או תכנים כלשהם, הנך מעניק לנו ולחברות הקשורות שלנו רישיון חופשי מתמלוגים, תמידי, בלתי חוזר, ניתן להעברה, ניתן להמחאה, ניתן למסירה ברישיון משנה וכלל עולמי להשתמש בחומרים ובתכנים אלה, לרבות בשינויים שלהם, למטרותינו העסקיות, בכל צורה שהיא, בכל מדיה שהיא ובאמצעות כל טכנולוגיה שנבחר, בין אם קיימת כיום ובין אם תיווצר בעתיד.  הנך מציג מצג על פיו כל חומר ותוכן שאתה מפרסם באתר או שמוגש על ידיך לאתר באופן אחר הנו מקורי שלך וכי יש לך זכות להעניק לנו זכויות אלה.

אנא, אל תשלח אלינו רעיונות משלך לגבי העסקים שלנו.  אנו חושבים ויוצרים כל הזמן, ועשויים להיות לנו רעיונות דומים לאלה שלך.  על מנת להימנע ממחלוקות כלשהן בינינו ביחס לרעיונות שהגשת לנו, הנך מסכים כי, אם תשלח לנו את רעיונותיך, אתה נותן לנו זכות להשתמש בהם, והנך מוותר ומשחרר אותנו מתביעות בטענה שהשתמשנו ברעיונות שלך ללא היתר.

אחריות על חומרים המתפרסמים באזורים ציבוריים

האחריות על המתפרסם באזורים ציבוריים של אתר האינטרנט שלנו מוטלת על כל משתמש בפני עצמו – אתה בלבד אחראי לחומרים שאתה מפרסם או מציג באופן אחר באזורים ציבוריים של האתר שלנו.  איננו שולטים על החומרים שאתה או אחרים עשויים לפרסם אן להציג באופן אחר באזורים אלה, והנך מבין שלא חלה עלינו התחייבות כלשהי לפקח על חומר זה או לערוך אותו או למחוק אותו.  עם זאת, אנו שומרים לעצמנו זכות לעשות זאת.

תקשורות אלקטרוניות

התקשורות בינך לבינינו באמצעות אתר זה עושות שימוש באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה מבקר באתר זה או שולח אלינו דוא"ל, ובין אם אנו מפרסמים הודעות באתר זה או מתקשרים איתך באמצעות דוא"ל.  למטרות חוזיות, אתה (א) מסכים לקבל מאיתנו הודעות באופן אלקטרוני; ו-(ב) מסכים כי כל התנאים, התניות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים והמסרים האחרים שאנו נעביר אליך באופן אלקטרוני עומדים בכל דרישה משפטית שתקשורות אלה היו מקיימות אם היו מתבצעות בכתב. האמור לעיל אינו משפיע על זכויות שלך שאינן ניתנות לוויתור.

שינויים באתר זה

אנו שומרים לעצמנו זכות להכניס שינויים באתר זה או בכל חלק שלו, או להשהות או להפסיק (באופן זמני או קבוע) אתר זו או כל חלק שלו.  הנך מסכים כי לא נחוב כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השהיה או הפסקה כאמור.

השהיית או סיום גישה

יש לנו זכות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להשהות או לסיים את הגישה שלך לאתר או לחלקים ממנו, ולהסיר ולהשמיד כל תוכן או חומרים שהגשת לאתר, לרבות בגין הפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה על ידיך.  בנוסף, בהתאם למדיניות שלנו, אנו מפסיקים את זכויות השימוש באתר למשתמשים שמפרים זכויות קניי רוחני באופן חוזר ונשנה.  במידה ונשהה או נסיים את הגישה שלך לאתר או את השימוש על ידיך באתר, תמשיך להיות מחויב לתנאי השימוש שהיו בתוקף נכון למועד ההשהיה או הסיום.

מדיניות בעניין קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.  קישורים אלה מובאים לנוחותך בלבד, ואתה ניגש אליהם על סיכונך בלבד.  איננו אחראים לתוכנם של אתרים אלה ואיננו מאשרים אותו, וכמו כן, איננו נוטלים אחריות באשר לדיוק של אתרים כלשהם כאמור.   כאשר אתה מבקר באתר מקושר עליך לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות שחלים על אותו אתר מקושר מסוים.

אנו מקבלים בברכה קישורים לאתר זה כל עוד (i) אתר זה נפתח בחלון חדש של הדפדפן, אשר מציג גרסה מלאה של עמוד של אתר זה (כגון, לא רק אחת מהמסגרות שלו, ולא קישור לתמונה או לאובייקט של אתר זה כאילו הם חלק מעמוד של אתר שלך ("in-line" link) ,‏ (ii) הקישור לאתר זה אינו מצהיר או מרמז על חסות כלשהי שלנו או של אתר זה לאתר האינטרנט שלך או לשירותים המסופקים על ידיך; ו-(ii) אתר זה אינו מוצג כשהוא ממוסגר בתוך, או מואפל על ידי, תוכן אחר.  ללא הסכמה מפורשת בכתב שלנו, אינך רשאי להשתמש באתר שלך בסימני מסחר, בסימני שירות או בחומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, אשר מופיעים באתר זה, לרבות, בין היתר, סימני לוגו.  אנו שומרים לעצמנו זכות לבטל, עם הודעה מוקדמת, את זכותך ליצור קישור לאתר זה.  אם תקבל מאיתנו הודעה כזו, הנך מסכים להפסיק את הקישור שלך לאתר.

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות אותנו ואת החברות הקשורות שלנו, ואת הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והשלוחים של כל אחד מאיתנו, בגין כל תביעה, חבות, הפסד, נזק, עלות והוצאה, לרבות שכר טרחה סביר לעו"ד, הנובעים מן השימוש שלך באתר זה, מחומרים המוגשים על ידיך לאתר זה, או מכל הפרה של תנאי שימוש אלה או של הדין החל, על ידיך או ידי אדם כלשהו שניגש לאתר באמצעות החשבון שלך.  אנו שומרים לעצמנו זכות, על חשבוננו, ליטול על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידיך, ובמקרה כזה הנך מסכים לשתף איתנו פעולה בהגנה בתביעות אלה.  התחייבות זו לשיפוי, הגנה ופיצוי תמשיך להתקיים גם לאחר סיום תנאי שימוש אלה וסיום השימוש שלך באתר זה.

סוגיות הנוגעות לסמכות שיפוט

אנו מפקחים על אתר זה ומפעילים אותו ממתקנינו בארצות הברית של אמריקה, ואלא אם נקבע אחרת, החומרים המוצגים באתר אינטרנט זה מוצגים אך ורק לצורך קידום מוצרים ושירותים הזמינים בארצות הברית, בטריטוריות שלה, בשטחים הנתונים לשליטתה ובארצות חסות שלה.  איננו מציגים מצג כאילו חומרים באתר זה ראויים או זמינים לשימוש במקומות אחרים.  אם תבחר לגשת לאתר זה ממקומות אחרים, הנך אחראי לקיים דינים מקומיים, אם ובמידה וחלים דינים מקומיים.

הדין החל; אי-ויתור; עצמאות הוראות

על תנאי שימוש אלה ועל היחסים בינך לבינינו יחולו דיני ארצות הברית ודיני מדינת /[ניו יורק], ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין.  הנך מסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיווצר מכוח תנאי שימוש אלה תוגש ותידון בבית המשפט המתאים במדינת /[ניו יורק, מחוז ניו יורק].  הנך מסכים לכפוף עצמך לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט הנמצאים ב /[ מחוז ניו יורק במדינת ניו יורק].  הימנעותנו מלממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.  אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה הנה בלתי תקפה, אתה ואנו מסכימים בכל זאת כי על בית המשפט לעשות מאמצים על מנת לתת תוקף לכוונות המשתקפות בהוראה, וההוראות האחרות של תנאים ותניות אלה יישארו בתוקף מלא.

הסרת אחריות

אנו מספקים אתר זה כמות שהוא ("AS IS") ובכפוף לזמינות ("AS AVAILABLE"), ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת (לרבות אחריות לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת כלשהי ולאי-הפרה).  משמעות הדבר שאיננו מבטיחים כי:

 • האתר יהיה זמין במועד מסוים כלשהו,
 • האתר יעמוד בדרישות מסוימות כלשהן,
 • המידע באתר יהיה מדויק או עדכני,
 • האתר או המידע הנמסר אליו או ממנו או המאוחסן בו יהיו מאובטחים מפני גישה בלתי מורשית,
 • המידע והחומרים שאתה מאחסן בחשבון שלך או באתר זה ימשיכו להיות ניתנים לאחזור ולא-פגועים (אלא אם אנו מבטיחים זאת בהסכם נפרד איתך), או
 • שהאתר יפעל באופן רצוף, או יהיה נקי משגיאות, או יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

בדומה, איננו נותנים אחריות כלשהי ואיננו מציגים מצגים כלשהם לגבי מוצרים או שירותים המוזמנים או מסופקים באמצעות אתר זה.  כל מוצר או שירות שמוזמנים או מסופקים באמצעות אתר זה מסופקים כמות שהם ("AS IS"), למעט במידה ונקבע אחרת, אם בכלל, בהסכם נפרד שנכרת בינך לבינינו או בינך לבין צד שלישי.

הנך מסכים כי השימוש באתר זה הנו על סיכונך.  למרות שאנו מנסים להבטיח כי המידע המתפרסם באתר זה הנו מדויק ועדכני, אנו שומרים לעצמנו זכות לשנות או להכניס תיקונים בכל מידע שהוא (לרבות תמחור) בכל עת.  איננו מבטיחים, ואיננו יכולים להבטיח, את הנכונות, הדיוק, היסודיות או השלמות של מידע כלשהו הזמין באתר זה, וכמו כן לא נחוב בגין כל אי-דיוק או השמטה הנוגעים למידע הנמסר באתר זה.  שום יעוץ, תוצאות או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, המתקבלים על ידיך מאיתנו או באמצעות האתר, לא ייצרו אחריות כלשהי שאינה ניתנת מפורשות בזאת.  אנו מסירים בזאת מעצמנו, ואתה מוותר בזאת על, כל אחריות ומצג שניתנים בספרות של מוצר או שירות, במסמכי "שאלות נפוצות", בתיעוד תמיכה, על ידי נציגי השירות והתמיכה שלנו ובאופן אחר באתר או בהתכתבות איתנו או עם שלוחינו. איננו אחראים בגין תכנים או חומרים כלשהם המתפרסמים באתר שלנו על ידי משתמשים, או בגין מחלוקות בין משתמשים, או בין משתמשים לצדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

אם אינך שבע רצון מאתר זה או מחומרים, ממוצרים או משירותים באתר זה, או מתנאי כלשהו מתנאי השימוש של האתר, הסעד היחיד והבלעדי שלך הנו להפסיק את השימוש באתר.

בשום מקרה שהוא, אנו או מי מן החברות הקשורות שלנו, או מי מן הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, השלוחים או ספקי התוכן או המוצרים, שלנו או שלהן, לא נחוב בגין כל נזק עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, דמי נזק לדוגמא או דמי נזק עונשיים, הנובעים מן, או הקשורים במישרין או בעקיפין אל, השימוש או אי-היכולת לעשות שימוש באתר זה (או בתוכן, בחומרים ובפונקציות הניתנים כחלק מאתר זה), בתביעה חוזית, בתביעה בגין רשלנות, או בתביעה שעילתה חבות מוחלטת, גם אם ידענו, צריכים היינו לדעת או שנמסר לנו על האפשרות לנזקים כאמור.  בנוסף, החבות שלנו ושל החברות הקשורות שלנו ושל כל אחד מבין הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, השלוחים או ספקי התוכן או השירותים שלנו או שלהן, בגין נזקים ישירים בגין כל תביעה הנובעת מן או הקשורה אל השימוש באתר זה], אלא אם נקבע אחרת בהסכם נפרד איתנו בקשר למוצר או לשירות ספציפי, לא תעלה על הסכום ששלמת לנו בפועל, אם בכלל, בעבור המוצר או השירות ממנו נבעה בתחילה התביעה שבנדון במהלך תקופת שנים עשר החודשים קודם למועד היווצרות אותה תביעה]. [לדיון] . מכיוון שמדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של קטגוריות נזק מסוימות, ההגבלות שלעיל עשויות שלא לחול לגביך. במדינות אלה, חבותנו והחבות של החברות הקשורות שלנו ושל הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, השלוחים או ספקי התוכן או השירותים שלנו או שלהן, מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי דיני אותה מדינה.)

הוראות נוספות

תנאי שימוש אלה, בצירוף [מדיניות הפרטיות שלנו ותנאים ותניות נוספים המאוזכרים בזאת או שעשויים לחול באופן אחר על אזורים מסוימים של אתר זה, מהווים את ההסכם המלא בינינו לבינך ביחס לאתר האינטרנט של My Code.  הסכם זה הנו הסכם אישי איתך ואינך רשאי להמחות אותו לאדם אחר כלשהו.

אם ייקבע כי הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה הנה בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מסיבה כלשהי, אזי יראו את ההוראה כניתנת להפרדה מכל יתר ההוראות של תנאי שימוש אלה ולא תהא לכך השפעה על תוקפן של יתר ההוראות או על האפשרות לאכוף אותן.  תנאי שימוש אלה אינם מיועדים להיטיב עם צד שלישי כלשהו, ואינם יוצרים מוטבים צד שלישי כלשהם.  בהתאם לכך, תנאי שימוש אלה יכולים להיות מופעלים ולהיאכף אך ורק על ידיך או על ידינו.

הנך מסכים כי ללא קשר לכל דבר חוק או דין בניגוד לכך, כל תביעה או עילת תביעה שעשויות להיות לך, הנובעות מן או בקשר אל השימוש באתר זה, או תנאי שימוש אלה, חייבות להיות מוגשות על ידיך בתוך שנה אחת לאחר היווצרות התביעה או עילת התביעה, שאם לא כן, הן תהיינה חסומות לעד מהגשה.

עדכון אחרון: 1 ביולי, 2011