מדיניות פרטיות

יישום My Code – הסכם רישיון למשתמש קצה

בהורידך יישום זה ("היישום המורשה"), הנך מסכים להסכם רישיון זה למשתמש קצה (ה-"רישיון").  אנא, קרא רישיון זה בתשומת לב.  אם אינך מסכים לאיזה מן התנאים והתניות של רישיון זה, אל תיגש לתוכנה זו ו/או אל תתקין אותה.

בכפוף לתנאי ולתניות הרישיון, היישום המורשה ניתן לך ברישיןן – אך אינו נמכר לך – על ידי Winmore, Inc.‎ ("ספק היישום") לשימוש על פי תנאי רישיון זה בלבד. ספק היישום שומר לעצמו את כל הזכויות שאינן מוענקות לך באופן מפורש. הרישיון כולל את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של My Code, אשר כל אחד מהם נכלל בזאת בדרך של אזכור, וכתנאי לשימוש על ידיך ביישום המורשה, הנך מסכים להם.  הנך מסכים כי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ניתנים לעדכון מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מייד עם פרסומו.  במקרה של סתירה בלתי ניתנת ליישוב בכל דרך אחרת בין הרישיון למדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, יגבר הרישיון, אך ורק ביחס להוראות הסותרות ואך ורק במידת הסתירה. הנך מאשר כי הרישיון הנו בינך לבין ספק היישום, וכי Apple, Inc.‎ והחברות הבנות שלה ("Apple") אינן צד לרישיון זה ואינן אחראיות ליישום המורשה.

א. היקף הרישיון. הרישיון הניתן לך על ידי ספק היישום באמצעות רישיון זה ליישום המורשה מוגבל לרישיון בלתי ניתן להעברה לשימוש ביישום המורשה אך ורק לשימוש אישי בלתי מסחרי בכל התקן ממותג Apple המבוסס על מערכת ההפעלה IOS, הנמצא בבעלותך או תחת שליטתך וכפי ששימוש זה מורשה על ידי כללי השימוש הקבועים בסעיף 9.b. לתנאים ולתניות של ה-App Store ("כללי השימוש"). רישיון זה אינו מתיר לך להשתמש ביישום המורשה בהתקן כלשהו שאינו נמצא בבעלותך או תחת שליטתך, ואינך רשאי להפיץ את היישום המורשה או לעשותו זמין ברשת בה עלול להיעשות בו שימוש על ידי מספר התקנים בו-זמנית. אינך רשאי להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור או להפיץ את היישום המורשה או להעבירו ברישיון-משנה. אינך רשאי להעתיק (למעט כמאושר מפורשות על ידי רישיון זה וכללי השימוש), לבצע היפוך הידור (decompile) או הנדסה מהופכת, לפרק, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של היישום המורשה, עדכון כלשהו או חלק כלשהו ממנו (למעט ורק במידה שהגבלה כלשהי כאמור לעיל אסורה על פי הדין החל [או במידה המותרת על ידי תנאי הרישוי החלים על השימוש ברכיבים כלשהם של קוד פתוח, אם יש כאלה, הכלולים ביישום המורשה] כל ניסיון לעשות כן מהווה הפרת זכויות של ספק היישום ושל בעלי הרישיון שלו. אם תפר הגבלה זו, אתה עשוי להיות צפוי לתביעה ולתשלום דמי נזק. תנאי הרישיון יחולו על כל שדרוג המסופק על ידי ספק היישום אשר מחליף ו/או מוסיף על היישום המורשה המקורי, אלא אם שדרוג כאמור מלווה ברישיון נפרד, כאשר במקרה כזה, יחולו תנאי הרישיון הנפרד.

ב. הסכמה לשימוש בנתונים. [הנך מסכים כי ספק היישום רשאי לאסוף ולהשתמש בנתונים טכניים ובמידע קשור, לרבות, בין היתר, מידע טכני על ההתקן, המערכת ותוכנת היישום שלך, ועל ציוד היקפי, מידע אשר נאסף מזמן לזמן על מנת לסייע לספק לך עדכוני תוכנה, שירותי תמיכה במוצר ושירותים אחרים (אם בכלל) בקשר ליישום המורשה. ] ספק היישום, המפרסמים והשותפים שלו רשאים גם לעקוב, לאחסן, להשתמש, לגלות או להעביר מידע לגבי השימוש שלך ביישום המורשה כקבוע במדיניות הפרטיות.

ג. סיום. הרישיון תקף עד לסיומו על ידיך או על ידי ספק היישום. זכויותיך מכוח רישיון זה יסתיימו אוטומטית ללא הודעה מוקדמת מספק היישום אם תימנע מלקיים תנאי כלשהו מתנאי רישיון זה. עם סיום הרישיון, תחדל לעשות כל שימוש ביישום המורשה, ותמחק כל עותק, מלא או חלקי, של היישום המורשה.

ד. שירותים; חומרים של צדדים שלישיים. היישום המורשה עשוי לאפשר גישה לשירותים, לתכנים ולאתרי אינטרנט (יחד ולחוד, "שירותים") של ספק היישום ושל צדדים שלישיים. השימוש בשירותים עשוי לדרוש גישה לאינטרנט וכן מתן הסכמתך לתנאי שירות נוספים.

הנך מבין כי בעשותך שימוש באיזה מן השירותים, אתה עשוי להיתקל בתוכן שעשוי להיחשב פוגעני, מגונה או בלתי ראוי, תוכן אשר עשוי שיהיה מזוהה או בלתי מזוהה כבעל לשון בוטה, וכי התוצאות של כל חיפוש או כניסה ל-URL מסוים עשויות להניב באופן אוטומטי ובלתי מכוון קישורים או אזכורים של חומרים בלתי ראויים. עם זאת, הנך מסכים להשתמש בשירותים על סיכונך בלבד ומסכים כי על ספק היישום לא תחול חבות כלשהי כלפיך בגין תוכן שעשוי להתברר כפוגעני, מגונה או בלתי ראוי.

שירותים מסוימים עשויים להציג, לכלול או להעמיד תכנים, נתונים, מידע, יישומים או חומרים מצדדים שלישיים ("חומרים של צדדים שלישיים") או לספק קישורים לאתרי אינטרנט מסוימים של צדדים שלישיים. בעשותך שימוש בשירותים, הנך מאשר ומסכים כי ספק היישום אינו אחראי לבדוק או להעריך את התוכן, הדיוק, השלמות, העתיות, התקפות, החוקיות, ההגינות או האיכות של חומרים או של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כאמור או את מידת שמירתם על זכויות יוצרים. ספק היישום אינו מתחייב או מאשר ואינו נוטל על עצמו ולא תהיה לו חבות או אחריות כלשהן כלפיך או כלפי אדם אחר כלשהו בגין שירותים של צדדים שלישיים, חומרים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, או בגין כל חומר, מוצר או שירות אחר של צדדים שלישיים. חומרים של צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ניתנים לנוחותך בלבד. ספק היישום או מי מספקי התוכן שלו אינם ערבים לזמינות, לדיוק, לשלמות, לאמינות או לעתיות של חומרים של צדדים שלישיים או של אתרי אינטרנט המוצגים על ידי שירותים כלשהם.

הנך מסכים כי כל אחד מהשירותים מכיל תוכן, מידע וחומרים קנייניים המוגנים על ידי דיני קניין רוחני רלוונטיים ועל ידי דינים אחרים, לרבות, בין היתר, דיני זכויות יוצרים, וכי לא תעשה שימוש בתוכן, במידע או בחומרים קנייניים אלה בדרך כלשהי למעט שימוש מותר בשירותים. אין להעתיק חלק כלשהו של השירותים בדרך כלשהי או באמצעי כלשהו. הנך מסכים לא לשנות ולא להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות בהתבסס על השירותים, בדרך כלשהיא, ולא לנצל את השירותים בדרך בלתי מורשית כלשהי, לרבות, בין היתר, על ידי הסגת גבול או העמסה על קיבולת רשת. כמו כן הנך מסכים לא להשתמש בשירותים בדרך כלשהי שתטריד, תנצל לרעה, תעקוב, תאיים, תשמיץ או תפגע או תפר באופן אחר את זכויותיו של צד שלישי כלשהו, וכי ספק היישום אינו אחראי בדרך כלשהי בגין שימוש כאמור על ידיך, או בגין כל מסר או שרד מטרידים, מאיימים, משמיצים, פוגעים או בלתי חוקיים שאתה עשוי לקבל כתוצאה משימוש באיזה מן השירותים. במידה וצד שלישי יטען כי היישום המורשה או השימוש שאתה עושה בו מפר את זכויות הקניין הרוחני שלו, ספק היישום (ולא Apple) יהיה אחראי לחקור וליישב תביעות אלה.

בנוסף, שירותים של צדדים שלישיים וחומרים של צדדים שלישיים שניתן לגשת אליהם מהיישום המורשה, או שעשויים להיות מוצגים בו או מקושרים אליו או ממנו, אינם זמינים בכל השפות או בכל המדינות. ספק היישום אינו מציג מצג כאילו שירותים וחומרים אלה ראויים או זמינים לשימוש במקום מסוים כלשהו. במידה ותבחר לגשת לשירותים או לחומרים אלה, הנך עושה כן מיוזמתך בלבד והנך אחראי על קיום כל הדינים החלים, לרבות, בין היתר, הדינים המקומיים הרלוונטיים. ספק היישום ובעלי הרישיון שלו שומרים לעצמם זכות ביחס לשירותים (לרבות, בין היתר, חומרים ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ותוכן של ספק היישום שמתארח על ידי או מטעם ספק היישום): (i) לשנות, להשהות, להסיר או למנוע גישה לשירותים כלשהם בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ו-(ii) להטיל הגבלות על השימוש בשירותים כלשהם או על הגישה אליהם, בכל מקרה וללא הודעה מוקדמת או חבות.  ספק היישום אינו ערב לזמינות, לדיוק, לשלמות, לאמינות או לעתיות של שירותים אלה או לכך שיהיו זמינים באופן רצוף או לצמיתות.  בשום מקרה, ספק היישום לא יחוב בגין הסרה, אי-זמינות או סיום או מניעת גישה לשירותים כלשהם כאמור.

ה. היעדר אחריות. הנך מאשר ומסכים מפורשות כי השימוש ביישום המורשה הנו על סיכונך בלבד וכי עליך חל מלוא הסיכון באשר לאיכות מניחה את הדעת, ביצועים, דיוק ומאמץ. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, היישום המורשה וכל השירותים המבוצעים על ידי היישום המורשה או המסופקים על ידיו ("שירותים") מסופקים כמות שהם ("AS IS") ובכפוף לזמינות ("AS AVAILABLE"), עם כל הפגמים וללא אחריות מכל סוג שהוא, וספק היישום מסיר בזאת מעצמו כל אחריות ותנאי ביחס ליישום המורשה וכל שירות, באופן מפורש, משתמע או סטטוטורי, לרבות, בין היתר, אחריות ו/או תנאי משתמעים לסחירות, לאיכות מניחה את הדעת או להתאמה למטרה מסוימת, לדיוק, להנאה שלווה ולאי הפרת זכויות של צדדים שלישיים. ספק היישום אינו מתחייב לכך שהנאתך מהיישום המורשה לא תופרע, שהפונקציות הכלולות ביישום המורשה או שהשירותים המבוצעים או המסופקים על ידי היישום המורשה יעמדו בדרישותיך, שהתפעול של היישום המורשה או של השירותים יהיה רצוף או נטול שגיאות, או שפגמים ביישום המורשה או בשירותים יתוקנו. שום מידע או ייעוץ, בעל פה או בכתב, הניתנים על ידי ספק היישום או נציגו המוסמך לא ייצרו אחריות. אם היישום המורשה או השירותים יתבררו כפגומים, הנך נוטל על עצמך את מלוא העלות של כל שירות או תיקון שיידרשו. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת זכויות סטטוטוריות של צרכנים, ולפיכך ההחרגה וההגבלות שלעיל עשויות שלא לחול לגביך.  במידה ועל פי הדין החל יש לספק תמיכה או תחזוקה , שירותים אלה יסופקו על ידי ספק היישום ול-Apple אין אחריות כלשהי לספקם. במידה והיישום המורשה אינו עומד באחריות שלא הוסרה או שלא ניתן להסירה, הנך ראשי להודיע על כך ל-Apple, ובמידה ו-Apple תחזיר לך את מחיר הרכישה בעבור היישום המורשה, לא תחול על Apple אחריות אחרת כלשהי ועל ספק היישום תחול אחריות בלעדית ביחס לכל תביעה אחרת.

ו. הגבלת אחריות. במידה והדבר אינו אסור על פי דין, ספק היישום לא יחוב בשום מקרה שהוא בגין נזק גוף או בגין כל נזק נלווה, מיוחד, עקיף או תוצאתי מכל מין שהוא, לרבות, בין היתר, נזק בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה לעסקים או כל נזק או הפסד מסחריים אחרים, הנובעים מן, או הקשורים אל, השימוש הנעשה על ידיך ביישום המורשה או אי-היכולת להשתמש בו, יהא אשר יהא האופן בו נגרמו, ללא קשר לתיאוריית האחריות (חוזית, נזיקית או אחרת) וגם אם נמסר לספק היישום על האפשרות לנזקים כאמור. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלת חבות בגין נזקי גוף או בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, כך שהגבלה זו עשויה שלא לחול לגביך. הנך מאשר ומסכים כי ספק היישום, ולא Apple, יהיה אחראי בגין כל תביעה בקשר ליישום המורשה, כגון אחריות בגין מוצרים פגומים, אי קיום דרישות משפטיות או רגולטוריות או סוגיות של הגנה על צרכנים וסוגיות דומות.  בשום מקרה שהוא, חבותו הכוללת של ספק היישום כלפיך בגין כל הנזקים (למעט כפי שעשוי להידרש על פי הדין החל במקרים המערבים נזק גוף) לא תעלה על סך חמישים דולרים (50.00$).] ההגבלות שלעיל יחולו גם אם הסעד הקבוע לעיל אינו עונה על מטרתו העקרונית.

ז. הגבלות יצוא. אינך רשאי להשתמש או לייצא או לייצא-מחדש את היישום המורשה אלא כפי שהדבר מותר על פי דיני ארצות הברית ודיני תחום השיפוט בו התקבל היישום המורשה. באופן מיוחד, אולם ללא הגבלה, אין לייצא או לייצא-מחדש את היישום המורשה (א) לארצות כלשהן שארה"ב הטילה עליהן אמברגו או (ב) לאיזה מן הנתינים המפורטים ברשימת הנתינים שהוגדרו מפורשות (list of Specially Designated Nationals) שהוכנה על ידי משרד האוצר האמריקני או ברשימת האנשים או הישויות שהיצוא אליהם אסור (Denied Person’s List or Entity List) שהוכנה על ידי משרד המסחר האמריקני. בעשותך שימוש ביישום המורשה, הנך מציג מצג ומתחייב כי אינך נמצא בארץ כלשהי כאמור ואינך מופיע ברשימה כלשהי כאמור, או בארץ שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כארץ "תומכת טרור". כמו כן הנך מסכים כי לא תשתמש במוצרים אלה למטרה כלשהי האסורה על פי דיני ארצות הברית, לרבות, בין היתר, פיתוח, תכנון, ייצור או הפקה של טילים גרעיניים או נשק כימי או ביולוגי.

ח. פריטים מסחריים. היישום המורשה והתיעוד הקשור הנם "פריטים מסחריים", כפי שמונח זה מוגדר ב-C.F.R. §2.101, הכוללים "תוכנת מחשב מסחרית" ו-"תיעוד לתוכנת מחשב מסחרית", כפי שנעשה שימוש במונחים אלה ב-48 C.F.R. §12.212 או ב-48 C.F.R. §227.7202, לפי העניין. באופן המתיישב עם 48 C.F.R. §12.212 או עם 48 C.F.R. §227.7202-1 עד 48 C.F.R. §227.7202-4, לפי העניין, תוכנת המחשב המסחרית והתיעוד לתוכנת המחשב המסחרית מורשים למשתמש(י) קצה של ממשלת ארה"ב (א) כפריטים מסחריים בלבד ו-(ב) אך ורק עם אותן זכויות המוענקות לכל משתמש קצה אחר על פי התנאים והתניות הקבועים בזאת. זכויות שלא פורסמו שמורות על פי דיני זכויות היוצרים של ארצות הברית.

ט. הוראות שונות. דיני מדינת ניו יורק חלים על רישיון זה ועל השימוש הנעשה על ידיך ביישום המורשה. השימוש הנעשה על ידיך ביישום המורשה עשוי להיות כפוף גם לדינים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים. בעשותך שימוש ביישום המורשה, עליך לקיים את כל תנאי השימוש ואת כל הסכמי הרישיון למשתמשי קצה של צדדים שלישיים.  הנך מסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הינן מוטבות צד שלישי מיועדות של רישיון זה וכי, עם קיבול התנאים והתניות של רישיון זה על ידיך,  תהא ל-Apple זכות (לה היא הסכימה) לאכוף רישיון זה נגדך כמוטב צד שלישי.

י. מידע ליצירת קשר. הנך רשאי ליצור קשר עם ספק היישום בכתובת, בכתובת הדוא"ל או במספר הטלפון המפורטים להלן, בכל שאלה, תלונה או תביעה ביחס ליישום המורשה:

Winmore, Inc.‎
38 Franklin Street
Tenafly, NJ 07670